Trong giờ đồng hồ Việt của bọn họ thường bao gồm cặp câu “ Nếu… thì…” này được gọi là câu điều kiện. Trong tiếng Anh câu điều kiện cũng rất phổ biến, mở ra nhiều và tiếp tục được sử dụng tới. Fan học giờ đồng hồ Anh yêu cầu nắm chắc loại câu này. Dưới đây, bản thân sẽ giới thiệu một số bài bác tập trắc nghiệm câu điều kiện giúp bạn củng thế thêm loài kiến thức.

Bạn đang xem: 30 bài tập trắc nghiệm về câu điều kiện

Để làm đúng những bài tập trắc nghiệm về câu điều kiện, các bạn cần nắm vững cấu trúc, cách sử dụng các dạng câu điều kiện phổ biến trong giờ Anh


Contents

Dưới đây là một số bài bác tập trắc nghiệm câu điều kiện có đáp ánBài tập 3: bài tập trắc nghiệm câu đk chọn câu viết đúng.

Tổng phù hợp qua kiên thức câu điều kiện loại 0,1,2,3

– Câu đk loại 0: sử dụng để diễn tả một kiến thức hay điều kiện hiển nhiên diễn ra.

If + S + V(s/es), S+ V(s/es)/câu mệnh lệnh

Ví dụ: If you see Hang, you tell her I’m in China.

– Câu đk loại 1: dùng để diễn tả một điều kiện hoàn toàn có thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai.

If + S + V(s/es), S + Will/Can/shall…… + V

Ví dụ: If Thao has the money, she will buy a smartphone.

– Câu điều kiện loại 2: dùng làm chỉ điều kiện không có thật ở hiện tại.

If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should…+ V

Ví dụ: If Thao had a million USD, she would buy a smartphone.

– Câu đk loại 3: là câu điều kiện không có thực trong quá khứ, chỉ mang tính ước mong trong thừa khứ.

If + S + Had + Vpp/ed, S + would/ could…+ have + Vpp/ed

Ví dụ: If they had listened to lớn me, we would have been home earlier.

– Câu điều kiện hỗn hợp

Ví dụ: If I were you, I would have learned English earlier.

(loại 2 + một số loại 3: trả thiết trái ngược với bây giờ nhưng công dụng trái ngược với quá khứ)

*

Dưới đấy là một số bài tập trắc nghiệm câu điều kiện có đáp án

Bài tập 1: chọn đáp án đựng lỗi sai

1. If I found her address, I’ll send her an invitation

A. Found B. I’ll C. Send D. An invitation

2. Elaine will buy the drinks if somebody help her carry the bottles.

A. Will buy B. If C. Help D. Her

3. If he has more time, he would learn karate.

A. Has B. He D. Would D. Learn

4. If water is frozed, it expands.

A. If B. Is D. Frozed D. Expand

5. She would have understood if you had been spoken English.

A. Would have B. Understood C. If D. Had been spoken

*

Đáp án bài tập 1:

1. A. Found-find

2. C. Help-helps

3. A. Has-had

4. C. Frozed-frozen

5. D. Had been spoken- had spoken

Tổng hợp bài xích tập hòn đảo ngữ câu điều kiện có đáp án chi tiết

Bài tập 2: bài tập trắc nghiệm về câu đk dạng chắt lọc đáp án hợp lý cho từ không đủ trong câu.

1. If she ………….. Up late last night, she wouldn’t be so tired now.

A. Hadn’t stayed B. Don’t stay C. Stayed D. Hasn’t stayed

2. If I meet him tomorrow, I ………… him this letter.

A. Give B. Gave C. Will give D. Would give

3. If I had miễn phí time, I __________some shopping with you.

A. Did B. Will do C. Would do D. Have done

4. If you_________English well, you will communicate with foreigners.

A. Speaks B. Had spoken C. Speak D. Spoke

5. If he had known her telephone number, he________her.

A. Had rung B. Would have rung C. Rang D. Will ring

6. I would have visited you if I_________busy with my homework.

A. Hadn’t B. Hadn’t been C. Wouldn’t be D. Weren’t

7. Will you be angry if I__________ your pocket dictionary?

A. Stole B. Have been stolen C. Were to lớn steal D. Steal

8. If he__________the truth, the police wouldn’t arrest him.

A. Tells B. Told C. Telled D. Would tell

9. If I were Quynh, I_________ this job.

Xem thêm: Sơn Lâm - Đăng Quang Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2014

A. Accept B. Will accept C. Would accepted D. Would accept

10. ________, the accident would not have happened yesterday.

A. If nam drives more carefully

B. If had nam driven more carefully

C. Had phái nam driven more carefully

D. Unless nam giới had driven more carefully

Đáp án bài bác tập 2:

1. A. Hadn’t stayed

2. C. Will give

3. C. Would do

4. C. Speak

5. B. Would have rung

6. B. Hadn’t been

7. D. Steal

8. B. Told

9. D. Would accept

10. C. Had nam driven more carefully

*

Bài tập 3: bài bác tập trắc nghiệm câu điều kiện chọn câu viết đúng.

1. If/you/come/garden/,/my dog/bite you/./

A. If you come into my garden, my dog will bite you.

B. If you come my garden, dog will bite you.

C. If you came into my garden, my dog would bite you.

D. If you come into my garden, my dog bite you.

2. If/you/hot/ice/,/melt/./

A. If you hot the ice, it melts.

B. If you heat the ice, it melted.

C. If you heat the ice, it melts.

D. If you heat the ice, it will melt.

3. If/I/be/bird/,/be/happy/./

A. If I’m a bird, I will be very happy.

B. If I was a bird, I would be very happy.

C. If I were a bird, I were very happy.

D. If I were a bird, I would be very happy.

4. If/you/look/map/,/you/lost/./

A. If you had looked at the map, you wouldn’t be lost.

B. If you looked at the map, you wouldn’t be lost.

C. If you had looked at the map, you wouldn’t lost.

D. If you look at the map, you wouldn’t be lost.

5. If/it/rain/three hour ago/,/the streets/be/wet/now/./

A. If it had rained three hour ago, the streets would be wet now.

B. If it had rained three hour ago, the streets are wet now.

C. If it had rained three hour ago, the streets would been wet now.

D. If it had been rained three hour ago, the streets would be wet now.

Đáp án bài tập 3:

1. A. If you come into my garden, my dog will bite you.

2. C. If you heat the ice, it melts.

3. D. If I were a bird, I would be very happy.

4. A. If you had looked at the map, you wouldn’t be lost.

5. A. If it had rained three hour ago, the streets would be wet now.

Bài viết đã tổng hợp một số dạng bài tập trắc nghiệm câu điều kiện. Hy vọng hoàn toàn có thể giúp ích cho chính mình trong quá trình ôn luyện tiếng Anh tương tự như đạt lấy điểm số đáng ý muốn đợi.