LỌT LÒNG KHUÔN: 420 x 420
MỞ KHUÔN: 385 mm
CẢO: 44 mm
PHUN keo dán TỐI ĐA 1 LẦN: 250 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

Bạn đang xem: Bán máy ép nhựa cũ của nhật

*

LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 653 mm
CẢO: 50 mm
PHUN keo TỐI ĐA 1 LẦN: 390G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2011

*

LỌT LÒNG KHUÔN: 730 x 730
MỞ KHUÔN: 700 mm
CẢO: 72 mm
PHUN keo dán giấy TỐI ĐA 1 LẦN: 1.050G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1990

*

LỌT LÒNG KHUÔN: 710 x 710
MỞ KHUÔN: 900 mm
CẢO: 60 mm
PHUN keo dán TỐI ĐA 1 LẦN: 850G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

*

LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 490 mm
CẢO: 45 mm
PHUN keo dán giấy TỐI ĐA 1 LẦN:390 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2006

*

LỌT LÒNG KHUÔN: 620 x 580
MỞ KHUÔN: 580 mm
CẢO: 65 mm
PHUN keo TỐI ĐA 1 LẦN: 1.000G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

LỌT LÒNG KHUÔN: 350 x 300
MỞ KHUÔN: 305 mm
CẢO: 32 mm
PHUN keo TỐI ĐA 1 LẦN: 110G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

LỌT LÒNG KHUÔN: 390 x 340
MỞ KHUÔN: 350 mm
CẢO: 32 mm
PHUN keo dán giấy TỐI ĐA 1 LẦN: 120G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1995

LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 400 mm
CẢO: 40 mm
PHUN keo TỐI ĐA 1 LẦN: 190G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2003

LỌT LÒNG KHUÔN: 450 x 380
MỞ KHUÔN: 390 mm
CẢO: 45 mm
PHUN keo dán TỐI ĐA 1 LẦN: 290G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1993

LỌT LÒNG KHUÔN: 710 x 710
MỞ KHUÔN: 950 mm
CẢO: 60 mm
PHUN keo dán TỐI ĐA 1 LẦN: 850G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1990

LỌT LÒNG KHUÔN: 460 x 400
MỞ KHUÔN: 385 mm
CẢO: 46 mm
PHUN keo dán giấy TỐI ĐA 1 LẦN: 350G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1995

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi, Đáp Án Khảo Sát Đầu Vào Lớp 6 Trường Chuyên Trần Đại Nghĩa 2020

LỌT LÒNG KHUÔN: 430 x 250
MỞ KHUÔN: 250 mm
CẢO: 30 mm
PHUN keo dán giấy TỐI ĐA 1 LẦN: 75G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2003

LỌT LÒNG KHUÔN: 860 x 850
MỞ KHUÔN: 900 mm
CẢO: 90 mm
PHUN keo dán TỐI ĐA 1 LẦN: 2.475G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

LỌT LÒNG KHUÔN: 450 x 420
MỞ KHUÔN: 425mm
CẢO: 45 mm
PHUN keo TỐI ĐA 1 LẦN: 390 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1991

LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 410
MỞ KHUÔN: 350 mm
CẢO: 40 mm
PHUN keo dán giấy TỐI ĐA 1 LẦN: 230 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 3/1998

LỌT LÒNG KHUÔN: 355 x 355
MỞ KHUÔN: 335 mm
CẢO: 36 mm
PHUN keo dán TỐI ĐA 1 LẦN:150 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

LỌT LÒNG KHUÔN: 380 x 380
MỞ KHUÔN: 395 mm
CẢO: 45 mm
PHUN keo dán giấy TỐI ĐA 1 LẦN: 240 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 3/1995

LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 560 mm
CẢO: 65 mm
PHUN keo TỐI ĐA 1 LẦN: 900 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 600 mm
CẢO: 70 mm
PHUN keo dán giấy TỐI ĐA 1 LẦN: 845 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 6/2002

LỌT LÒNG KHUÔN: 570 x 480
MỞ KHUÔN: 525 mm
CẢO: 68 mm
PHUN keo dán giấy TỐI ĐA 1 LẦN: 820 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2002

LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 540 mm
CẢO: 70 mm
PHUN keo dán giấy TỐI ĐA 1 LẦN: 920G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1999

LỌT LÒNG KHUÔN: 470 x 470
MỞ KHUÔN: 425 mm
CẢO: 45 mm
PHUN keo dán TỐI ĐA 1 LẦN: 345 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 11/2000

LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 840 mm
CẢO: 90 mm
PHUN keo TỐI ĐA 1 LẦN: 2.100G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 7/1998

LỌT LÒNG KHUÔN: 710 x 710
MỞ KHUÔN: 660 mm
CẢO: 50 mm
PHUN keo dán TỐI ĐA 1 LẦN: 480G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998

LỌT LÒNG KHUÔN: 1.270 x 1.270
MỞ KHUÔN: 1.500 mm
CẢO: 130 mm
PHUN keo dán giấy TỐI ĐA 1 LẦN: 7.300G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

LỌT LÒNG KHUÔN: 600 x 500
MỞ KHUÔN: 570 mm
CẢO: 60 mm
PHUN keo dán TỐI ĐA 1 LẦN: 800G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

LỌT LÒNG KHUÔN: 390 x 390
MỞ KHUÔN: 325 mm
CẢO: 35mm
PHUN keo TỐI ĐA 1 LẦN: 155G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2003

LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 810 mm
CẢO: 53 mm
PHUN keo dán TỐI ĐA 1 LẦN: 440g (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000