MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục
CHỦ TỊCH NƯỚC****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc******** Số: 207-QĐ/CTN Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 1994 QUYẾT ĐỊNHVỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚCCHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCăn cứ vào Điều 103 cùng Điều 106 của Hiến pháp nước cùng hòa làng mạc hội công ty nghĩa vn năm 1992;Căn cứ vào ra quyết định số 01-QĐ/CTN của chủ tịch nước ngày 25 mon 09 năm 1992 về việc thành lập Văn phòng quản trị nước;Xét kiến nghị của chủ nhiệm Văn phòng quản trị nước,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1.

Bạn đang xem: Chức năng của chủ tịch nước

– Văn phòng chủ tịch nước là ban ngành giúp việc của chủ tịch nước với Phó quản trị nước, có tác dụng nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức giao hàng các buổi giao lưu của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước triển khai nhiệm vụ và quyền lợi và nghĩa vụ của chủ tịch nước đã có Hiến pháp năm 1992 cùng Luật tổ chức Quốc hội quy định.Điều 2. – Văn phòng chủ tịch nước có trọng trách và nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:1. Tổ chức việc chào làng Lệnh của chủ tịch nước chào làng Hiến pháp, luật, pháp lệnh và các lệnh, quyết định khác của chủ tịch nước.2. Phối phù hợp với Văn phòng trung ương Đảng, văn phòng và công sở Quốc hội, Văn phòng chính phủ nước nhà và các cơ quan hữu quan khác đưa tin phục vụ chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước về tình hình buổi giao lưu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, thiết yếu phủ, tandtc nhân dân buổi tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan bảo đảm an toàn pháp nguyên lý khác, các cấp cơ quan ban ngành địa phương trong việc tiến hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, các nghị quyết của Quốc hội, những quyết định của chủ tịch nước, của thiết yếu phủ; về thực trạng chính trị, gớm tế, văn hóa, làng mạc hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại;Nghiên cứu vớt trình quản trị nước và Phó quản trị nước những kiến nghị nhằm góp thêm phần thực hiện nay nghiêm chỉnh Hiến Pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, những quyết định của chủ tịch nước, của chính phủ.3. Phối phù hợp với các phòng ban hữu quan giao hàng Chủ tịch nước:- Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó quản trị nước, Thủ tướng thiết yếu phủ, Chánh án tand Nhân dân về tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm tiếp giáp Nhân dân về tối cao;- địa thế căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội, té nhiệm, miễn nhiệm, miễn nhiệm Phó Thủ tướng, bộ trưởng và những thành viên khác của bao gồm phủ;- xẻ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án, Thẩm phán tòa án nhân dân nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng, Kiểm gần kề viên Viện Kiểm cạnh bên nhân dân buổi tối cao và những Thẩm phán khác của tòa án nhân dân theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân;- đưa ra quyết định phong hàm, cấp cho sĩ quan cung cấp cao trong số lực lượng trang bị nhân dân, hàm cung cấp ngoại giao và đều hàm cấp Nhà nước khác; quyết định tặng ngay thưởng huân chương, huy chương và danh hiệu vinh dự nhà nước;- Cử, triệu hồi đại sứ quánh mệnh toàn quyền của Việt Nam; tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài;- thực hiện đàm phám, cam kết kết điều ước quốc tế nhân danh nhà nước cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa nước ta với người đứng đầu công ty nước khác, ra quyết định phê chuẩn chỉnh hoặc thâm nhập điều ước quốc tế trừ trường hợp phải trình Quốc hội quyết định; ra quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, mang lại thôi quốc tịch nước ta hoặc tước quốc tịch Việt Nam;- công bố quyết định đại xá theo quyết nghị của Quốc hội;- ra quyết định đặc xá;4. Tổ chức việc mừng đón kiến nghị, đơn thư năng khiếu nại, cáo giác của công dân giữ hộ đến chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước cùng theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xử lý theo phép tắc của pháp luật.5. Phối hợp với Bộ ngoại giao và các cơ quan tiền hữu quan tổ chức và giao hàng các hoạt động đối ngoại của chủ tịch nước, Phó quản trị nước:- Tổ chức nghênh tiếp Nguyên thủ tổ quốc các nước mang lại thăm nước ta;- tổ chức triển khai lễ trình thư ủy nhiệm của các đại sứ nước ngoài;- Đón tiếp các khách nước ngoài của chủ tịch nước và Phó chủ tịch nước;- giao hàng Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước đi thăm và làm việc ở nước ngoài.6.

Xem thêm: Hút Thuốc Lá Điện Tử Iqos Có Hại Không Và Những Điều Bạn Chưa Biết

đảm bảo các điều kiện về đồ vật chất, kỹ thuật giao hàng các hoạt động vui chơi của Chủ tịch nước với Phó chủ tịch nước, làm chủ hành chính các văn bản, tứ liệu của chủ tịch nước, Phó quản trị nước cùng của Văn phòng chủ tịch nước, làm chủ Nhà khách bao phủ Chủ tịch; quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, ngân sách, gia sản được giao theo quy định ở trong nhà nước.7. Triển khai các nhiệm vụ công tác không giống do quản trị nước giao cho.Việc tổ chức tiến hành các nhiệm vụ và nghĩa vụ và quyền lợi trên phía trên của Văn phòng quản trị nước phải theo như đúng đường lối, công ty trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những quy định của Hiến pháp và pháp luật, những quy định tại ra quyết định này của chủ tịch nước.Điều 3. – cơ cấu tổ chức tổ chức của Văn phòng chủ tịch nước gồm các vụ (hoặc đơn vị tương đương cung cấp Vụ), các Phòng trực thuộc và các Phòng thuộc Vụ.Việc thành lập và hoạt động và kho bãi bỏ những Vụ, đơn vị tương đương cung cấp Vụ, những Phòng vì Chủ nhiệm công sở quyết định sau khi trình quản trị nước, Phó quản trị nước.Trước mắt, tổ chức của Văn phòng chủ tịch nước có có:- Vụ Pháp luật;- Vụ Tổng hợp;- Vụ Đối ngoại;- Vụ Dân nguyện với Khen thưởng;- Vụ tổ chức – Hành chính;- Vụ quản lí trị - Tài vụ (quản lý cả nhà khách lấp Chủ tịch).Tổ chức với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Vụ, những Phòng trực thuộc bởi chủ nhiệm công sở quy định.Điều 4. - chủ nhiệm Văn phòng quản trị nước là người đứng đầu Văn phòng, phụ trách trước quản trị nước, Phó quản trị nước về rất nhiều mặt công tác làm việc của Văn phòng.Giúp việc Chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước có xuất phát điểm từ một đến hai Phó chủ nhiệm.Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Văn phòng.Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và cấp cho tương đương, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và cấp tương tự do chủ nhiệm Văn phòng quản trị nước bửa nhiệm, miễn nhiệm, giải pháp chức.Điều 5. – Biên chế của Văn phòng chủ tịch nước được xác định theo yêu cầu giao hàng các buổi giao lưu của Chủ tịch nước, Phó quản trị nước với sự thỏa hiệp của cơ quan bao gồm thẩm quyền.Điều 6. – Văn phòng chủ tịch nước làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp cơ chế tập thể, chế độ thủ trưởng và chính sách chuyên viên.Điều 7. - Quyết định này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày ban hành. Công ty nhiệm Văn phòng chủ tịch nước chịu trách thi hành quyết định này và địa thế căn cứ vào Quyết định phát hành quy chế thao tác của Văn phòng sau thời điểm trình quản trị nước, Phó quản trị nước.KT. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thị Bình