– Câu đk gồm 2 mệnh đề.Mệnh đề tất cả if được hotline là mệnh đề if ( if clause) . Còn mệnh đề sót lại được hotline là mệnh đề chính (main clause).– giả dụ mệnh đề if đứng trước thì kết thúc mệnh đề if cần có dấu phẩy ( , ) để phân làn mệnh đề if và mệnh đề chính. Trường hợp mệnh đề chủ yếu viết trước thì không phải dấu phẩy ( , ).Bạn đã xem: dấu hiệu phân biệt câu điều kiện


*

1.Câu điều kiện loại một.

Bạn đang xem: Dấu hiệu nhận biết câu điều kiện

Câu đk loại một cần sử dụng để diễn đạt điều kiện không tồn tại thật hoặc rất có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

 – cấu trúc câu đk loại một:

If + S + V ( s/es) , S + will/shall/can/may + V (nguyên thể)

 – vết hiệu nhận thấy câu điều kiện loại 1

Thì của câu ĐK loại 1 là : If hiện tại đơn, sau này đơn

Ví dụ câu đk loại 1:– If it rains, i will not go to lớn school. (Nếu trời mưa, tôi sẽ không đi học.)– If i see him, i will give him a book. (Nếu tôi gặp anh ấy, tôi sẽ gửi anh ta cuốn sách.)Chú ý:- hoàn toàn có thể dùng thì hiện tại đơn ngơi nghỉ mệnh đề chính của câu đk loại 1 (có thể hotline là câu ĐK nhiều loại 0) để diễn đạt sự thật hiển nhiên người nào cũng biết.

Ví dụ câu đk loại 0:

– if you heat water lớn 100 C, it boils.(Nếu bạn đun nước mang đến 100 C, nó sôi.)– có thể dùng hiệ tượng câu nghĩa vụ trong mệnh đề bao gồm của câu điều kiện loại 1.VD: If you see Nam, give him this book.(Nếu chúng ta nhìn thấy Nam, gửi anh ta cuốn sách này.)

2. Câu điều kiện loại hai.

Câu đk loại 2 cần sử dụng để diễn đạt điều kiện không có thật hoặc không thể xẩy ra ở hiện nay tại.

 – cấu tạo câu đk loại hai:

If + S + V (thì quá khứ), S + could/might/should/would + V (nguyên thể)

 – vệt hiệu nhận biết câu điều kiện loại 2

Thì của câu ĐK một số loại 2 là : If + vượt khứ đơn, tương lai ngơi nghỉ dạng vượt khứ

Ví dụ câu điều kiện loại 2:

– if i knew the answer, i could tell you.(Nếu tôi biết câu trả lời, tôi vẫn nói đến bạn.)– If i knew her number, i could ring her up.(Nếu tôi biết số điện thoại cảm ứng của cô ấy, tôi sẽ call cho cô ấy)

3. Câu điều kiện loại ba.

Câu điều kiện loại cha dùng để mô tả điều kiện không có thật nghỉ ngơi quá khứ

Cấu trúc câu điều kiện loại 3

If + S + had + P2 (V3), S + should/ would/ could/ might + have + P2 (V3).

 – lốt hiệu nhận ra câu đk loại 3: 

If vượt khứ trả thành, bây giờ hoàn thành

Ví dụ câu điều kiện loại 3

VD1: If we had had a map, we could not have got lost. (Nếu shop chúng tôi có phiên bản đồ, cửa hàng chúng tôi đã không xẩy ra lạc đường.)VD2: If he had not been late every day, he would have lost his job. (Nếu anh ấy ko muộn hằng ngày, anh ấy đã vẫn tồn tại công việc.)

4. Câu điều kiện hỗn hợp (Câu đk loại bốn)

Câu điều kiện loại tứ dùng để biểu đạt hành hễ đã xẩy ra trong vượt khứ nhưng hiệu quả còn tương quan đến hiện tại tại.

Cấu trúc câu Điều kiện loại 4:

If + S + had + P2 (V3), S + could/ would/ might/ should + V (nguyên thể).

 – lốt hiệu nhận ra loại 4 – lếu láo hợp

Với mệnh đề if có cấu tạo tương trường đoản cú với mệnh đề if làm việc câu ĐK loại 3 .Mệnh đề thiết yếu có cấu tạo tương tự với mệnh đề bao gồm của câu ĐK nhiều loại 2

Ví dụ câu điều kiện loại 4

VD1: If i had not eaten 4 cream cakes, i couldn’t feel sick. ( nếu tôi không ăn uống 4 mẫu bánh kem, tôi đang không cảm thấy tệ .)

VD2: If i had got up early, i would have to lớn have breakfast now. (Nếu tôi dạy dỗ sớm, tôi đã nên có ăn sáng bây giờ.)

5. Bài xích tập câu đk loại 1,2,3,4

EX 1: chọn đáp án cất lỗi sai rất cần phải sửa lại

1. If we (A) have time (B) in the weekend, we (C) will come (D) to lớn see you.

2. (A) if we had (B) known (C) that you were in hospital, we (D) would visit you.

3. If I had (A) knew (B) his address, I (C) would (D) have told you.

4. If I (A) am you, I (B) would (C) follow (D) his advice.

5. He can (A) pass (B) the exam if he (C) studied (D) hard.

EX 2: Chọn đáp án đúng duy nhất để ngừng các câu sau

6. If I had không tính tiền time, I __________some shopping with you.

A. Did B. Will do C. Would do D. Would have done

7. If you_________English well, you will communicate with foreigners.

A. Speak B. Had spoken C. Speaks D. Spoke

8. If he had known her telephone number, he________her.

A. Had rung B. Would have rung

C. Would ring D. Will ring

9. Unless she__________, she will be late for school.

A. Hurried B. Hurries C. Will hurry D. Is hurrying

10. I would have given him this present, if I__________him.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Điểm Chuẩn 2019 Chính Thức, Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Tphcm Năm 2019

A. Had meet B. Had met C. Meet D. Met

11. I would have visited you if I_________busy with my homework.

A. Hadn’t B. Hadn’t been C. Wouldn’t be D. Wasn’t

12. If you had caught the bus, you__________late for work.

A. Wouldn’t have been B. Would have been

C. Wouldn’t be D. Would be

13. Will you be angry if I__________ your pocket dictionary?

A. Stole B. Have stolen

C. Were lớn steal D. Steal

14. If__________as I told her, she would have succeeded.

A. She has done B. She had done

C. She does D. She did

15. If the wall weren’t so high, I__________it up lớn take my ball down.

A. Climbed B. Could climb

C. Is climbing D. Climb

16. If he__________the truth, the police wouldn’t arrest him.

A. Tells B. Told C. Had told D. Would tell

17. If you press that button, what_________?

A. Would happen B. Would have happened

C. Will happen D. Happen

18. Would you mind if I__________ the windows?

A. Xuất hiện B. Opening C. Opened D. Would open

19. If they__________ me lớn their wedding party, I wouldn’t refuse.

A. Had invited B. Invited

C. Invite D would have invited

20. If I were you, I_________ this job.

A. Accept B. Will accept

C. Would have accepted D. Would accept

21. If my mother ________ me up, I will catch the bus.

A. Doesn’t pick B. Didn’t take

C. Not pick D. Hadn’t picked

22. If John had played for our football team, we________the match.

A. Would win B. Will win

C. Win D. Would have won

23. If the weather is nice, I ________for a walk.

A. Will go B. Go

C. Would go D. Would have gone

24. If you had tried your best, you__________the final exam.

A. Wouldn’t fail B. Wouldn’t have failed

C. Won’t fail D. Hadn’t failed

25. If she had money, she__________that house.

A. Would have bought B. Could buy

C. Will buy D. Had bought

26. If I had a map, I________.

A. Can get lost B. Won’t get lost

C. Wouldn’t have got lost D. Wouldn’t get lost

27. I would not have read your diary if you________it in such an obvious

place.

A. Didn’t hide B. Hadn’t hid C. Hadn’t hidden D. Not hid

28. The problems would be solved if the government ________some measures.

A. Takes B. Took C. Had taken D. Would take

29. I will help you if you________my secret.

A. Kept B. Will keep C. Keep D. Would keep

30. ________, the accident would not have happened yesterday.

A. If phái mạnh drives more carefully

B. If had phái nam driven more carefully

C. Had phái mạnh driven more carefully

D. Unless nam giới had driven more carefully

31. I’d give up my job if I________a big prize in a lottery.

A. Win B. Won C. Had won D. Would won

A. You told me the truth B. You tell me the truth

C.you will tell me the truth D. You have told me the truth

EX 3: phân tách dạng đúng trong ngoặc

I would repair the roof myself if I (have) _________________a long ladder.Unless they turn that radio off, I (go) _________________mad.If you were made redundant, what you (do) _________________?We’ll have a long way khổng lồ walk if we (run) _________________out of petrol here.If you shake that bottle of port, it (not be) _________________ fit to drink.If you spoke louder, your classmates (understand) _________________ you.I’ll probably get lost unless he (come) _________________with me.You (not have) _________________ so many accidents if you drove more slowly.If you (wear) _________________ a false beard, nobody would have recognized you.If she (leave) _________________ the fish here, the cát will eat it.

Trên đây mình cùng chúng ta đã search hiểu hoàn thành tất cả những kỹ năng về câu điều kiện. Chúng ta cần ráng được những loại câu điều kiện, nắm vững được công thức,hoàn cảnh sử dụng,.. Của câu điều kiện. Xin cảm ơn các bạn! Thủ Thuật cấp tốc chúc chúng ta thành công!