Đáp án đề thi minh họa giờ đồng hồ Anh 2017 lần 2 của bộ GD giải chi tiết từ câu 1 mang lại câu 50. Cách giải, phân tích cặn kẽ từng câu dễ dàng hiểu.Có dịch nghĩa trường đoản cú mới, lý giải câu đúng, câu sai. 2 bài đọc hiểu cũng rất được dịch nghĩa.File gồm 20 trang cả đề, vui lòng tải tệp tin PDF đầy đủ ở links cuối bài viết

Question 8: For the last 20 years, we ______ significant changes in the world of science và technology.A. Witness B. Have witnessed C. Witnessed D. Are witnessingĐáp án B: tín hiệu của thì hiện tại hoàn thành: For + khoảng thời gian xác địnhCấu trúc thì HTHT:S + have/has + PII + O

Question 9: Housewives find it easier to do domestic chores thanks lớn ______ invention of labour-saving devices.A. The B. A C. An D. SomeĐáp án ALoại D vì chưng invention ở đây số ítLoại B vì chưng nếu cần sử dụng thì buộc phải dùng anLoại C bởi vì mạo trường đoản cú an chỉ thực hiện khi lần u đ cập tới việc vật và bạn nghe không biết gì về sự vậtđó.Chọn A: do khi nhắc đến “invention of labour-saving devices” (sự sáng tạo ra những thiết bị tiết kiệm sức lao động) người nghe đã hình dung ra đó là sự phát minh ra đông đảo thiết bị gì ( vật dụng giặt, sản phẩm công nghệ hút bụi,…)Question 10: Air pollution is getting ______ serious in big cities in the world.A. More and more B. The more và the moreC. The most and the most D. Most & mostĐáp án ACấu trúc so sánh kép và một tính từ:– Tính từ/Trạng từ bỏ ngắn:S + V + adj/ adv + er + và + adj/ adv + er– Tính từ/Trạng tự dài:S + V + more và more + adj/ advQuestion 11: Ms Brown asked me ______ in my class.A. There were how many students B. How many students there wereC. Were there how many students D. How many students were thereChuyển từ câu trực tiếp Wh-question:Ms Brown asked me: “How many students are there?”sang câu con gián tiếp cần sử dụng cấu trúc:S + V (asked, told,…) + Wh + S + V (lùi 1 thì)Question 12: Her fiancé is said ______ from Harvard University five years ago.A. Having graduated B. Khổng lồ have graduatedC. Being graduated D. Khổng lồ be graduatedĐáp án BDạng câu: People say that + mệnh đềNếu mệnh đề sau that phân tách ở thì QK thì khi chuyển câu tiêu cực ta dùng: lớn have + V(PII)

Question 13: Many rare và precious species are now ______ the verge of extinction.A. In B. From C.On D.ByĐáp án C : on the verge of extinction (idm) bên trên bờ tuyệt chủng

Đáp án đề thi minh họa giờ đồng hồ Anh 2017 lần 2 của cục GD giải bỏ ra tiết

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the most suitable response lớn complete each of the following exchanges.

Bạn đang xem: Đề thi minh họa môn anh 2017

Question 20: Susan accidentally stepped on Denise’s foot.– Susan: “Oops! I’m sorry, Denise.”– Denise: “______”

A. You shouldn’t vì that. B. It’s alright.C. You are welcome. D. It’s nonsense.Đáp án BDịch:Susan vô tình giẫm vào chân của Denise.– Susan: “Ôi! Tớ xin lỗi Denise”– Denise:A. Bạn kiêng kị thếB. Không vấn đề gì đâuC. Không có gìD. Nó vô nghĩa.Question 21: Hana và Jenifer are talking about a book they have just read.– Hana: “The book is really interesting & educational.”– Jenifer: “______”

A. I’d love it. B. That’s nice of you to say so.C. I couldn’t agree more. D. Don’t mention it.Hana cùng Jenifer đang nói đến quyển sách mà người ta vừa new đọc– Hana: “Quyển sách này thật sự thú vui và mang tính chất giáo dục.”– Jenifer:A. Tớ đam mê nóB. Bạn thật tốt khi nói vậyC. Tớ không thể chấp nhận hơn (thể hiện sự đồng tình)D. Đừng nhắc tới nó.

Xem thêm: Thuốc Không Hấp Thụ Thức Ăn, Thuốc Chống Hấp Thụ Calories Hoạt Động Như Nào

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.Question 26: I really believe my letter came as a great surprise lớn John.A. John might be very surprised to lớn receive my letter.B. John might have been very surprised lớn receive my letter.C. John must be very surprised to receive my letter.D. John must have been very surprised lớn receive my letter.Đáp án DĐoán về thừa khứ (came as a great surprise) + bao gồm từ believe-> áp dụng cấu trúc: must have been + PII: chắc rằng là ….

ĐỀ MINH HỌA thpt QUỐC GIA 2017 môn giờ Anh lần 2 tất cả đáp án giải đưa ra tiết

*
*
*
*
*

Giải chi tiết đề minh họa môn tiếng Anh THPT nước nhà 2017 lần 2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Mời xem thêm 1 số đề có giải thuật chi tiết