Share your data connection with other devices by turning xemdiemthi.edu.vn Desire 626G+ dual sim into a Wi‍-Fi hotspot.


Bạn đang xem: Sạc dự phòng htc desire 626g dual sim

Note: Make sure the data connection is turned on. You must have an approved data plan associated with your trương mục from your mobile service provider to use this service.
Go to lớn Settings. Under Wireless & networks, tap More. Tap Tethering và portable hotspot > Wi-Fi hotspot. Tap phối up Wi-Fi hotspot. Enter a Wi‍-Fi hotspot name or use the default name. Choose the type of security & set the password (key) for your Wi‍-Fi hotspot. If you selected None in Security, you don’t need lớn enter a password.
Note: The password is the key other people need lớn enter on their device so they can connect và use xemdiemthi.edu.vn Desire 626G+ dual sim as a Wi‍-Fi hotspot.

Xem thêm: Tiểu Sử Hot Girl Dương Thể Ny Nguyễn Bá Cảnh, Tiểu Sử Hot Girl Dương Thể Ny

Tap Save. On the Tethering và portable hotspot screen, tap the switch khổng lồ turn on the Wi‍-Fi hotspot.

xemdiemthi.edu.vn Desire 626G+ dual sim is ready to lớn be used as a Wi‍-Fi hotspot when you see

*
on the status bar.


" lng-section-all="All" lng-section-product="Sản phẩm" lng-section-vive-port="VIVEPORT" lng-section-blog="Blog" lng-section-support="Hỗ trợ" lng-section-magento="EC" lng-result-for="count Result for cat :" lng-result-for_plural="count Results for cat :" lng-view-more="View more count item" lng-view-more_plural="View count more items" lng-search="Tìm kiếm" lng-external-url-notice-message="Lưu ý rằng nhiều người đang rời khỏi www.vive.com và sẽ tiến hành chuyển hướng đến trang website của bên thứ ba. Smartphone xemdiemthi.edu.vn Vive không điều hành và kiểm soát thông tin tại bất kỳ trang web bên thứ ba nào được truy vấn từ www.vive.com. Trong mọi trường hợp, xemdiemthi.edu.vn Vive sẽ không còn chịu trọng trách cho việc bạn sử dụng trang web của bên thứ ba." lng-new-releases="Mới phạt hành" lng-app-type-all="Tất cả các" lng-app-type-vive="VIVE" lng-app-type-vive-focus="VIVE Focus" lng-app-type-vive-pro="VIVE Pro" lng-sticky-btn="Buy productName" lng-buy-now="Mua ngay" lng-all-accessories="Tất cả các" lng-check-out-now="Thanh toán" lng-nothing-in-bag="Your shopping bag is empty." lng-total-price-in-bag="Total price" lng-login="Login" lng-logout="Logout" lng-my-order="My order" lng-my-account="Tài khoản của tôi" lng-filter-and-sort="Filter & sort" lng-filter-by="Filter by" lng-sort-by="Sort by" lng-apply-setting="Apply setting" lng-comming-soon="Sắp xuất hiện" lng-sort-according-to="Sort According" lng-sort-latest="Latest" lng-sort-price-asc="Price Ascending" lng-sort-price-desc="Price Descending" lng-spec-price="Price" lng-all-product="Tất cả các" lng-view-all-product="View All Products" lng-starts-at="Starts at currencyprice" lng-from="From price" lng-smartphone="ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH" lng-smartphone_accessory="Smartphone Accessory" lng-service="Service" lng-certified="Certified" lng-vive="Vive" lng-accessory="Phụ kiện" lng-dont-miss-a-thing="Don’t miss a thing!" lng-first-name="First name" lng-e-mail="Email" lng-privacy-policy="Privacy policy" lng-terms-of-use="Quy định sử dụng" lng-subscribe="Subscribe" lng-thank-you="Cám ơn!">