Trong giờ xemdiemthi.edu.vnệt this tịnh tiến thành: này, mẫu này, xemdiemthi.edu.vnệc này . trong các câu vẫn dịch, người ta kiếm tìm thấy this tối thiểu 202 lần.
nây·ri·ni·như thay này·này nọ·thế này·điều này·thử·y·thị

*

The people of Leptis & the Vandals both paid a heavy price for this in 523 AD when a group of Berber raiders sacked the city.

Bạn đang xem: This dịch sang tiếng việt là gì


Người dân Leptis với Vandals đã bắt buộc trả một giá đắt mang đến điều này trong năm 523 khi một đội nhóm người du mục Berber cướp phá thành phố.
Although Saturday March 13 year 1971 is commonly given as her birth date she celebrates her birthday on March 6, và this is the date of birth on her ID card.
Mặc cho dù ngày 12 mon 3 thường được đưa ra là ngày sinh của cô, cô ấy đáng nhớ sinh nhật của bản thân mình vào ngày 6 mon 3, với đây là ngày sinh trên thẻ ID của cô.
This split was extremely detrimental lớn the Haflinger breed, as most of the brood mares were in South Tyrol in what was now Italy, while the high-quality breeding stallions had been kept at studs in North Tyrol and so were still in Austria.
Sự phân loại này là rất kỳ có hại cho những giống chiến mã Haflinger, như số đông các ngựa cha mẹ là sinh sống Nam Tyrol giữa những gì hiện giờ Ý, trong lúc Ngựa đực giống như giống rất tốt đã được giữ lại ở Bắc Tyrol với như vậy vẫn tồn tại ở Áo.
You will also smile as you remember this verse: “And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me” (Matthew 25:40).
Các chị em cũng sẽ mỉm cười khi nhớ tới câu này: “Vua sẽ trả lời rằng: trái thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã thao tác đó cho 1 người giữa những người khôn xiết hèn mọn nầy của bạn bè ta, ấy là đã làm cho bản thân ta vậy” (Ma Thi Ơ 25:40).
However, once a buyer has opted out of disclosing their bid data, this information is excluded for all publishers they transact on.
Tuy nhiên, khi người tiêu dùng đã chọn không tham gia bật mí dữ liệu giá bán thầu, tin tức này bị loại trừ cho tất cả các đơn vị xuất bản mà bọn họ giao dịch.
And what"s good about this, I think, is that it"s like a moment in time, like you"ve turned around, you"ve got X-ray xemdiemthi.edu.vnsion và you"ve taken a picture with the X-ray camera.
Và quý nhất là 1 trong khoảnh xung khắc đúng lúc, khi chúng ta nhìn xung quanh, lấy được 1 tầm quan sát X-quang với chụp 1 bức bằng camera X-quang.

Xem thêm: Dự Báo Giá Vàng Trong Tuần Tới, Giá Vàng Sẽ Tăng Mạnh Trước Năm 2022


Well, you"re clearly not pregnant, so either you"re buying this as a gift, or this is some kind of weird " if you build it, they will come " moment.
Rõ ràng là cô không tồn tại thai, vậy hoặc cô thiết lập thứ này làm quà hoặc là 1 kiểu giây phút " lao đụng hăng say, tình yêu vẫn tới ".
"Reverend Sykes startled me by saying sternly, ""Carlow Richardson, I haven"t seen you up this aisle yet."""
Mục sư Sykes có tác dụng tôi lag mình bằng câu nói nghiêm khắc, “Carlow Richardson, ta không thấy nhỏ đi bên trên lối đi này.”
Around the Île-de-France where brie is made, people enjoy soaking this in café au lait và eating it for breakfast.
Tại vùng Île-de-France địa điểm brie được gia công ra, mọi bạn thích dìm vào café au lait và lấn vào bữa sáng.
This is in part a result of the strength of the hydrogen–fluorine bond, but also of other factors such as the tendency of HF, H 2O, and F− anions to size clusters.
Đây là một trong những phần kết quả của sức khỏe của liên kết hydrogen-flo, mà hơn nữa với những yếu tố không giống như xu hướng các anion HF, H2O, và F− chế tạo ra thành cụm.
22 and this is the genealogy of the sons of Adam, who was the ason of God, with whom God, himself, conversed.
22 và đây là tộc phả về các đàn ông của A Đam, ông là acon trai của Thượng Đế, là tín đồ mà thiết yếu Thượng Đế sẽ nói chuyện.
As you are aware, though, Paul did not resign himself khổng lồ this, as if his actions were completely beyond his control.
Because of this, the corvette was superseded in the Royal Navy as the escort ship of choice by the frigate, which was larger, faster, better armed, & had two shafts.
vậy vai trò hộ vệ của corvette trong thủy quân Hoàng gia tiếp nối được sửa chữa thay thế bằng tàu frigate, vốn lớn hơn, cấp tốc hơn, vũ trang mạnh dạn hơn và tất cả hai trục chân vịt.
Danh sách truy vấn vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M