Khung trình độ chuyên môn ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Khung năng lực ngoại ngữ vn được trở nên tân tiến trên các đại lý tham chiếu, áp dụng CEFR và một vài khung chuyên môn tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình cùng điều kiện thực tiễn dạy, học và sử dụng ngoại ngữ làm việc Việt Nam.

Bạn đang xem: Thông tư 01/2014 bộ giáo dục

KNLNNVN được chia làm 3 cấp cho (Sơ cấp, Trung cung cấp và Cao cấp) với 6 bậc bao hàm các kỹ năng nghe nói phát âm viết.Đây là nội dung new được khí cụ tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho Việt Nam.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 01/2014/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

THÔNG TƯ

BAN HÀNH size NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG cho VIỆT NAM

Căn cứ Luật giáo dục và đào tạo ngày 14 tháng 6 năm2005; nguyên tắc sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật giáo dục và đào tạo ngày 25 mon 11 năm2009;

Căn cứ phương pháp giáo dục đại học ngày 18 mon 6năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18tháng 4 năm 2012 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấutổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19tháng 3 năm 2008 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấutổ chức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02tháng 8 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và lí giải thi hành một vài điềucủa cơ chế giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 củaChính tủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CPngày 02 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và lý giải thi hànhmột số điều của hình thức giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 mon 01 năm2013 của chính phủ nước nhà sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CPngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CPngày 02 mon 8 năm 2006 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể và khuyên bảo thi hànhmột số điều của lý lẽ giáo dục;

Căn cứ đưa ra quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng cơ quan chính phủ về vấn đề phê để mắt tới Đề án "Dạy và họcngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020";

Theo đề nghị của cục trưởng cục Khảo thí vàKiểm định unique giáo dục;

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo thành ban hànhThông tư về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Điều 1. phát hành kèmtheo Thông tứ này Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho Việt Nam.

Điều 2. Thông tứ này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 16 mon 3 năm 2014. Các quy định trước đó vềchương trình ngoại ngữ trái với nguyên lý tại Thông tư này hầu hết bị bến bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng,Cục trưởng viên Khảo thí cùng Kiểm định quality giáo dục, Thủ trưởng các đơn vịcó tương quan thuộc Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo; quản trị Uỷ ban nhân dân những tỉnh,thành phố trực trực thuộc Trung ương; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo và đào tạo; Giám đốccác đh Quốc gia, đại học vùng; Giám đốc những học viện; Hiệu trưởng các trườngđại học, cđ và trung cấp cho chuyên nghiệp; Thủ trưởng những cơ sở huấn luyện ngoạingữ thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân chịu trách nhiệm thi hành Thông bốn này./.

Xem thêm: Cận Cảnh Hòn Đảo Nào Có Lối Đi Giữa Biển Duy Nhất Ở Việt Nam?

Nơi nhận: - Văn phòng quản trị nước; - Văn phòng bao gồm phủ; - văn phòng Quốc hội; - Ban Tuyên giáo TƯ; - UBVHGDTNTN-NĐ của Quốc hội; - Hội đồng giang sơn Giáo dục và trở nên tân tiến nhân lực; - những Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP; - kiểm toán Nhà nước; - cục KTrVBQPPL (Bộ tứ pháp); - bộ trưởng liên nghành (để b/c); - Như Điều 3; - Công báo; - Website bao gồm phủ; - Website bộ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ PC, viên KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển

KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG mang lại VIỆT NAM

(Ban hành kèmtheo Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm 2014 của bộ trưởng BộGiáo dục cùng Đào tạo)

I. Mục đích

1. Làm căn cứ thống độc nhất vô nhị về yêu cầu năng lực chotất cả nước ngoài ngữ được đào tạo và giảng dạy trong khối hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Làm căn cứ xây dựng chương trình, biên soạnhoặc chắt lọc giáo trình, sách giáo khoa, kế hoạch giảng dạy, những tài liệu dạyhọc ngoại ngữ khác với xây dựng tiêu chí trong kiểm tra, thi và review ở từngcấp học, chuyên môn đào tạo, bảo đảm sự liên thông trong đào tạo và giảng dạy ngoại ngữ giữacác cung cấp học và trình độ chuyên môn đào tạo.

3. Làm căn cứ cho giáo viên, giảng viên lựa chọnvà triển khai nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá để fan học đạtđược yêu ước của lịch trình đào tạo.

4. Giúp bạn học đọc được nội dung, yêu mong đốivới từng trình độ năng lượng ngoại ngữ với tự review năng lực của mình.

5. Chế tác điều kiện dễ dàng cho bài toán hợp tác,trao thay đổi giáo dục, thừa nhận văn bằng, chứng chỉ với các non sông ứng dụngKhung tham chiếu tầm thường Châu Âu (CEFR).

II. Đối tượng sử dụng

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho Việt Nam(sau đây điện thoại tư vấn là Khung năng lượng ngoại ngữ Việt Nam, viết tắt: KNLNNVN) áp dụngcho các chương trình giảng dạy ngoại ngữ, các cơ sở giảng dạy ngoại ngữ và tín đồ họcngoại ngữ trong khối hệ thống giáo dục quốc dân.

III. Mức độ tương thích giữaKhung năng lượng ngoại ngữ nước ta và size tham chiếu bình thường Châu Âu

KNLNNVN được phát triển trên đại lý tham chiếu, ứngdụng CEFR và một số trong những khung trình độ tiếng Anh của những nước, kết phù hợp với tìnhhình và điều kiện thực tế dạy, học tập và thực hiện ngoại ngữ làm việc Việt Nam. KNLNNVN đượcchia làm cho 3 cấp cho (Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp) với 6 bậc (từ Bậc 1 cho Bậc 6 vàtương ham mê với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR). Ví dụ như sau:

KNLNNVN

CEFR

Sơ cấp

Bậc 1

A1

Bậc 2

A2

Trung cấp

Bậc 3

B1

Bậc 4

B2

Cao cấp

Bậc 5

C1

Bậc 6

C2

IV. Nộidung Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

1. Môtả tổng quát

Các bậc

Mô tả tổng quát

Sơ cấp

Bậc 1

Có thể hiểu, thực hiện các kết cấu quen thuộc thường xuyên nhật; những từ ngữ cơ phiên bản đáp ứng nhu cầu tiếp xúc cụ thể. Rất có thể tự giới thiệu bạn dạng thân và tín đồ khác; hoàn toàn có thể trả lời những thông tin về phiên bản thân như nơi sinh sống, tín đồ thân/bạn bè v.v… có thể giao tiếp đơn giản và dễ dàng nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ.

Bậc 2

Có thể đọc được các câu và cấu trúc được sử dụng liên tục liên quan mang đến nhu cầu tiếp xúc cơ phiên bản (như các thông tin về gia đình, phiên bản thân, đi thiết lập hàng, hỏi đường, việc làm). Có thể trao đổi thông tin về đầy đủ chủ đề 1-1 giản, thân quen hằng ngày. Hoàn toàn có thể mô tả đơn giản và dễ dàng về bạn dạng thân, môi trường thiên nhiên xung quanh cùng những sự việc thuộc nhu cầu thiết yếu.

Trung cấp

Bậc 3

Có thể đọc được những ý thiết yếu của một đoạn văn hay bài bác phát biểu chuẩn chỉnh mực, ví dụ về những chủ đề thân quen trong công việc, ngôi trường học, giải trí, v.v... Có thể xử lý số đông các tình huống xảy ra khi đến khu vực bao gồm sử dụng ngữ điệu đó. Hoàn toàn có thể viết đoạn văn đơn giản liên quan tiền đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Rất có thể mô tả được phần đông kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng, hoài bão và hoàn toàn có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và planer của mình.

Bậc 4

Có thể đọc ý thiết yếu của một văn phiên bản phức tạp về các chủ đề rõ ràng và trừu tượng, tất cả những hiệp thương kỹ thuật thuộc nghành nghề dịch vụ chuyên môn của bạn dạng thân. Có thể giao tiếp ở mức độ trôi chảy, tự nhiên và thoải mái với người bạn dạng ngữ. Hoàn toàn có thể viết được các văn bản rõ ràng, cụ thể với các chủ đề không giống nhau và rất có thể giải phù hợp quan điểm của bản thân về một vấn đề, nêu ra được phần đa ưu điểm, nhược điểm của những phương án gạn lọc khác nhau.

Cao cấp

Bậc 5

Có thể phát âm và nhận ra được hàm ý của những văn phiên bản dài với phạm vi rộng. Bao gồm thể biểu đạt trôi chảy, tức thì, không gặp gỡ khó khăn trong việc tìm từ ngữ diễn đạt. Rất có thể sử dụng ngôn từ linh hoạt và công dụng phục vụ những mục đích thôn hội, học tập thuật và chuyên môn. Hoàn toàn có thể viết rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết về các chủ đề phức tạp, mô tả được kỹ năng tổ chức văn bản, sử dụng tốt từ ngữ nối câu và những công cầm cố liên kết.

Bậc 6

Có thể đọc một bí quyết dễ dàng phần lớn văn nói với viết. Rất có thể tóm tắt các nguồn tin tức nói hoặc viết, thu xếp lại thông tin và trình diễn lại một bí quyết logic. Bao gồm thể mô tả tức thì, hết sức trôi rã và thiết yếu xác, phân biệt được các ý nghĩa tinh tế khác biệt trong các tình huống phức tạp.

Bài viết liên quan