Ưu Điểm Và Nhược Điểm Là Gì ? Có Nên Thừa Nhận Khuyết Điểm Không?

Các câu hỏi thuộc dạng bàiAdvantages và Disadvantagesthường sẽ nêu ra ý kiến với yêu cầu người viết phải đưa nhận xét, quan tiền điểm của mình về mặt tích cực (advanatages) với tiêu cực (disadvantages) của ý kiến đó.

Bạn đang xem: Ưu điểm và nhược điểm là gì


Đề bài xích sẽ đưa ra 1 vấn đề với bạn phải so với vấn đề đó theo cả 2 mặt tốt với xấu, ưu điểm cùng nhược điểm.


1.1. Điểm quan lại trọng nhất là các bạn cần xác định:

Đề bài chỉ yêu thương cầu nếu
ADVANTAGES & DISADVANTAGEShay nêu ADVANTAGES & DISADVANTAGES rồi bày tỏ thêm quan điểm của các bạn vào.

1.2. Cách làm sẽ rất khác nhau:

Nếu chỉ nêu Advantages & Disadvantages không thôi, những bạn sẽ chỉ nêu 2 mặt tốt xấu, một body toàn thân thân bài những bạn viết advantages, một body toàn thân viết disadvantages nhưng mà không cần đặt ra quan điểm của mình!

Nếu có bày tỏ quan liêu điểm, ở phần cuối mở bài, cuối thân bài xích và kết luận những bạn phải khẳng định:mình theo quan điểm như thế nào advantages xuất xắc disadvantages

Nếu chỉ nêu Advantages và Disadvantages không khỏi bệnh câu hỏi sẽ là:Discuss the advantages và disadvantages

Ởđây người ta không hỏi quan điểm của những bạn, nên những bạn chỉ nêu Advantages 1đoạn vào thân bài, Disadvantages 1 đoạn tiếp vào thân bài chứ không sản xuất quan điểm bản thân.

Nếu là dạng Disadvantages và Advantages gồm nêu opinion, thông thường câu hỏi sẽ là:Do the advantage of the outweigh the disadvantage?/Discuss the advantages và disadvantages and give your own opinion.

Ví dụ 1:

Some universities offer online courses as an alternative to lớn classes delivered on campus.Do you think this is a positive or negative development?
Scientists say that in the future humanity will speak the same language. Vì chưng you think this is a positive or negative social development?

2. Hướng dẫn phương pháp viết 3 dạng bài Advantage or Disavantage thường gặp

Dạng 1: What are the advantages & disadvantages of this trend?


Phần 1: Introduction

General statement: paraphrase lại đề bài

> Nowadays,…

> It is increasingly clear that .....

> There is an irrefutable fact that…..


Thesis statement: không được đưa ra ý kiến cá nhân, xét cả 2 mặt tốt và xấu của vấn đề được nêu ra.

> It is also believed that ...... Has its/ their own advantages và disadvantages


Phần 2: Body

Paragraph 1:Viết về mặt tốt của vấn đề.(1 số synonyms thế thế mang lại từ advantage: benefit, merit, positive aspect, strong point)

Câu topic sentence 1:It can be said that ..... Has some noteworthy positive effects.Nói về ưu điểm 1:The main/most important advantage/benefit of .... Is that ....Nói về ưu điểm 2:One/Another/An additional advantage of .... Would be ....Nói về ưu điểm 3:One/Another point in favor of ... Is .....

Paragraph 2:Viết về mặt xấu của vấn đề.(1 số synonyms núm thế mang lại từdisadvantages: drawbacks, weakness, handicap, weak point, negative aspect)

Câu topic sentence 2:Despite these aforementioned benefits, several drawbacks do exist. OR However, .... Is not completely benefit, there are several negative aspects that should be taken into consideration.Nói về khuyết điểm 1:The main/most/serious disadvantage of ... Is ...Nói về khuyết điểm 2: One/An additional disadvantage of .... Would be ....Nói về khuyết điểm 3:Another negative aspect of .... Would be ....

Lưu ý: 2 đoạn thân bài có độ nhiều năm bằng nhau, để tạo sự công bằng cho vấn đề.

Phần 3: Conclusion

Paraphrase thesis statement và nói nắm tắt lại các advantage và disadvantage

> In conclusion, it is worth considering that there are both advantage và disadvantage of ... The benefits are .... While the obstacles are ....


Dạng này là dạng gồm nêu YOUR OPINION, yêu cầu bắt buộc các bạn phải nêu quan điểm cửa các bạn ở:

Câu cuối thuộc của INTRODUCTIONCâu cuối của đoạn thân bài mà các bạn đồng ý với quan liêu điểm
Câu cuối của CONCLUSION

Phần 1: Introduction

General statement: paraphrase lại đề bài

> It is true/obvious that ....

Thesis statement: nêu rõ quan tiền điểm của bản thân về vấn đề, vấn đề này đúng tuyệt sai.

> While I can accept that ...... Can somtimes have a positive effect on .... , I believe that they are/ it is more likely to lớn have detrimental impact


Phần 2: Body

Paragraph 1:Viết về khía cạnh ít quan trọng hơn

Câu topic sentence 1:On the one hand, I can say that .....Nói về điểm 1:The main reason for this is ...Nói về điểm 2:Furthermore/ In addition, it is acknowledge that/ it has been show that ...Nói về điểm 3:Last but not least,.....

Paragraph 2:Viết về khía cạnh quan lại trọng hơn

Câu topic sentence 2:On the other hand, I would argue that these benefits are outweighed/eclipsed by the drawbacks.Nói về điểm 1:It can be explain that ....Nói về điểm 2:In addition, it is certain that .....Nói về điểm 3:Finally,....... For example,......

Lưu ý: độ lâu năm của paragraph 2 nên dài hơn paragraph 1 một chút, thể hiện ý kiến của cá thể của người viết, nhưng paragraph 1 nhiều năm hơn 2 thì ko được.


Phần 3: Conclusion

Nêu lên vấn đề bao gồm cả 2 mặt advantage & disadvantage. Sau đó, nhấn mạnh quan tiền điểm cá nhân advantage/ disadvantage cái nào quan trọng hơn.

> In conclusion, after weighing the pros and cons. I would say that the hazards of ...... Have significant that the possible benefits.


Dạng này là dạng gồm nêu YOUR OPINION, yêu cầu bắt buộc những bạn phải nêu quan tiền điểm cửa những bạn ở:

Câu cuối cùng của INTRODUCTIONCâu cuối của đoạn thân bài mà các bạn đồng ý với quan tiền điểm
Câu cuối của CONCLUSION

Phần 1: Introduction

General statement: paraphrase lại đề bài

> It is true/obvious that ........

Thesis statement: nêu rõ quan lại điểm cá nhân là vấn này là positive xuất xắc negative giỏi là cả hai.

> This trend/phenomenon is positive due khổng lồ ........

> This trend/phenomenon is negative because of ......

> Thistrend/phenomenonhas both positive & negative aspects because of .....


Phần 2: body (negative và positive)

Paragraph 1:Viết về mặt tốt của vấn đề.(1 số từ đồng nghĩa cầm thế mang đến từ advantage: benefit, merit, positive aspect, strong point)

Câu topic sentence 1:It can be said that ..... Has some noteworthy positive effects.Nói về ưu điểm 1:The main/most important advantage/benefit of .... Is that ....Nói về ưu điểm 2:One/Another/An additional advantage of .... Would be ....Nói về ưu điểm 3:One/Another point in favor of ... Is .....

Paragraph 2:Viết về mặt xấu của vấn đề.(1 số từ đồng nghĩa cố gắng thế cho từdisadvantages: drawbacks, weakness, handicap, weak point, negative aspect)

Câu topic sentence 2:Despite these aforementioned benefits, several drawbacks vì exist. OR However, .... Is not completely benefit, there are several negative aspects that should be taken into consideration.Nói về khuyết điểm 1:The main/most/serious disadvantage of ... Is ...Nói về khuyết điểm 2: One/An additional disadvantage of .... Would be ....Nói về khuyết điểm 3:Another negative aspect of .... Would be ....

Lưu ý: Nếu những bạn ủng hộ quan lại điểm nào, thì nhớ viết đoạn ý các bạn ủng hộ vào paragraph thứ 2 và viết nhiều năm hơn. Hãy lồng quan lại điểm của những bạn vào luôn.

Xem thêm: Cách Thi Quân Nhân Chuyên Nghiệp, Điều Kiện Để Trở Thành Quân Nhân Chuyên Nghiệp


Phần 3: Conclusion

Đối với thiên về 1 quan tiền điểm:

> In conclusion, I would say that the hazards of ...... Have significant that the possible benefits.

Đối vối quan tiền điểm cân bằng:

> In conclusion, it is worth considering that there are both advantage và disadvantage of ... The benefits are .... While the obstacles are ....


3. Từ vựng/ cấu trúc để diễn đạt Advantages cùng Disadvantages

3.1. Từ vựng3.2. Cấu trúc

Advantages:

The main advantage/disadvantage of ...... Is ......Another reason is that it would benefit/handicap.......One/another additional advantage …. Is ..….What makes ….. Important ..… is …...One/Another point in favor of …... Is ..…
The main/most/serious disadvantage of ... Is ...Another negative aspect of .... Would be ....One/another/an additional disadvantage of …. Is ….

Đểchuyển đoạn,bạn phải sử dụng linh hoạt một sốliên từhoặc mẫucâumang ý nghĩanhượng bộ/đối lập. Dưới đây là một số mẫu câu ví dụ mà bạn có thể áp dụng chomọi đề bài.

Despite these attractions, however, some drawbacks vị exist…Although … has many advantages, there still exist some noteworthy disadvantages.However, … is not completely beneficial; there are some negative aspects that should be taken into consideration.

4. Bài bác luận mẫu

People now have the freedom khổng lồ work and live anywhere in the world due to lớn the development of communication technology và transportation.

Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

These days many people choose to lớn live or work in other countries, which has been made possible because of the convenience of air travel & modern communications. I believe that this has more benefits than drawbacks.

The disadvantage of this development is the distance that is put between family members. If a person moves away it is true that air travel & devices such as skype mean that communication and contact can be maintained. However, it is likely that a person will only be able to lớn return one or two times a year during holidays, và speaking on skype or via e-mail is not the same as face-to-face contact.

Despite this, there are significant advantages it can bring lớn people’s lives. Firstly, it means that people have the opportunity to lớn see other parts of the world and the way people live. For example, people from the West often go to lớn work in Asia or the Middle East & visa-versa. This enriches many people’s lives as they get to lớn learn about other languages, traditions, cultures and different ways of working from their own country.

In addition lớn this, on a wider level it may also benefit other countries. If someone moves abroad for work, it is usually because their skill is required there. To lớn illustrate, nurses & Doctors often move to lớn work in hospitals in other countries when there is a shortage, so this is very valuable lớn the place they move to.

I would therefore argue that although there are disadvantages of the current trend lớn live và work abroad, they are outweighed by the advantages. It can enrich people’s lives và lives of the people in the countries that they move to.

Một trong số những câu hỏi kinh điển được những nhà tuyển dụng hỏi nhất trong các cuộc bỏng vấn có lẽ rằng là câu hỏi về điểm mạnh, nhược điểm của bạn dạng thân. Thông qua câu hỏi này, các bạn và các ứng viên khác sẽ có cơ hội chứng minh năng lực của mình trước mặt nhà tuyển dụng, còn nhà tuyển dụng thì nhờ vào vào câu hỏi này mà tìm ra được ứng viên tiềm năng nhất.

Đó là lý do vì sao bạn nên sẵn sàng sẵn câu trả lời về điểm mạnh, điểm yếu kém của phiên bản thân trước khi tham gia bỏng vấn. Trong cả khi không được hỏi trực tiếp câu hỏi này thì việc nhận thức được phần nhiều ưu điểm cũng giống như nhược điểm của bản thân để giúp bạn tiến xa hơn trong tương lai.

» Tham khảo: Kỹ năng thuyết trình

*

1. Điểm táo bạo của bản thân là gì?

Điểm bạo dạn (Strengths) là tất cả những thế táo bạo nổi trội mà chúng ta có. Điểm táo tợn cũng được phân thành nhiều loại, từ điểm mạnh trong tính cách, ưu thế trong tứ duy đến ưu thế trong hành động,...Nhưng về cơ bạn dạng thì điểm mạnh được trình bày thông qua một trong những phẩm hóa học và khả năng như:

Trình độ trình độ chuyên môn giỏi;

Thông thạo những thứ giờ (tiếng Anh, giờ đồng hồ Trung, giờ đồng hồ Nhật, giờ đồng hồ Hàn,...);

Thành nhuần nhuyễn tin học tập văn phòng;

Trung thực, xứng đáng tin cậy;

Tinh thần trọng trách cao;

Nhiệt tình, hăng hái, không lo khó trinh nữ khổ;

Khả năng tứ duy sáng tạo;

Vui vẻ, tích cực với đa số người xung quanh;

Tinh thần ước tiến;

Kỹ năng giao tiếp tốt;

Làm việc có nguyên tắc, đúng giờ;

Kỹ năng thao tác nhóm;

Kỹ năng xử lý vấn đề;

Kỹ năng đàm phán, yêu đương lượng;

Kỹ năng phân phối hàng;

Có nhiều tài lẻ (biết ca hát, chơi đàn, đùa sáo, làm MC,..)

Đọc cho đây, nếu như khách hàng vẫn không tìm thấy điểm mạnh nào hệt như những gì công ty chúng tôi vừa liệt kê phía bên trên thì cũng đừng vội vàng tóm lại rằng phiên bản thân mình ko có điểm mạnh nhé. Thiệt ra gồm tới hàng ngàn điểm mạnh, nhưng vày không thể liệt kê không còn trong một bài viết nên chúng tôi mới chỉ giới thiệu một số ưu thế phổ biến. Hãy tự tin bởi ai trong chúng ta cũng đều phải có những ưu thế khác nhau, chẳng qua bạn chưa phát chỉ ra nó nhưng thôi.

Bạn hoàn toàn có thể khám phá điểm mạnh của bản thân thông qua những lời bình luận của tín đồ trực tiếp phía dẫn các bạn trong thời gian thực tập trên doanh nghiệp, của giáo viên hướng dẫn, của không ít người từng hiệp tác với chúng ta hoặc là dấn xét của cấp cho trên.

» Tham khảo:Kỹ năng giao tiếp

*

2. Điểm yếu ớt của bản thân là gì?

Điểm yếu đuối (Weakness) bao hàm những thiếu sót vào tính biện pháp mà bạn cần sửa chữa thay thế và cả mọi kỹ năng, chuyên môn mà bạn làm chưa giỏi. Về cơ bạn dạng có một số điểm yếu phổ đổi mới như:

Nhạy cảm vượt mức;

Mất kiên nhẫn, cả thèm nệm chán;

Không dám tuyên bố trước đám đông;

Tính háo thắng;

Làm câu hỏi và ra quyết định thiên về cảm tính;

Không đồ mưu hoạch ví dụ trước lúc thực hiện;

Bảo thủ, không lúc nào lắng nghe góp ý của bạn khác;

Khả năng giám sát và đo lường kém;

Sống ích kỷ, không tồn tại thói quen phân tách sẻ;

Dễ cáu giận và mất bình tĩnh.

*

3. Cách trả lời điểm mạnh/điểm yếu đuối của bản thân khi phỏng vấn

Điểm mạnh, điểm yếu thì ai cũng có, nhưng phải trả lời ra làm sao để vừa hoàn toàn có thể khoe khéo lợi thế của bạn dạng thân nhưng mà không bị review là “nổ”, vừa rất có thể thừa nhận nhược điểm mà không bị review là hèn cỏi thì ko phải người nào cũng biết.

3.1. Cách vấn đáp về điểm mạnh

Nếu như câu trả lời của chúng ta kiểu như “Tôi có 2 điểm mạnh là kỹ năng giao tiếp tốt và năng lực làm việc nhóm” thì công ty chúng tôi rất tiếc nuối phải tóm lại rằng đây là một câu trả lời vừa nhàm chán, vừa không tồn tại tính thuyết phục. Khi nói tới điểm mạnh, bạn phải thêm thắt một số trong những dẫn bệnh và hiệu quả kèm theo để nhà tuyển chọn dụng tất cả cơ sở tin yêu rằng ai đang nói thật.

3.2. Cách vấn đáp về điểm yếu

Bạn ko nên trả lời nước đôi hình dạng như “Điểm yếu của tớ là quá cầu toàn, dẫu vậy tôi tin tưởng rằng đây cũng là vấn đề mạnh…”. Đúng là trên lý thuyết thì tương đối nhiều người răn dạy ứng viên nên trả lời như vậy để không lộ điểm yếu, tuy vậy nhà tuyển dụng lại không phù hợp một câu trả lời mập mờ.

Bạn cũng không nên trả lời câu hỏi về nhược điểm một giải pháp kiểu nghịch cợt, ví như “Điểm yếu ớt của em là không có điểm yếu kém nào”. Hoàn toàn có thể bạn thấy vấn đáp như vậy là để không khí sút căng thẳng, mà lại nhà tuyển dụng đã hỏi rất trang nghiêm thì bạn cũng cần trả lời với thái độ trang nghiêm để trình bày sự tôn kính đối phương.

*

Bất nói ai trong họ thì cũng đều có điểm yếu, nhưng bạn nào thấu hiểu điểm yếu của bản thân mình mà biết tìm cách cải thiện nó thì mới là bạn đáng trân trọng. Vậy bạn có biết bên tuyển dụng mong muốn nhận được câu trả lời như thế nào khi đặt câu hỏi về điểm yếu không? rất nhiều điều mà người ta quan trung tâm là:

Ứng viên vẫn tự nhấn thức được phần nhiều khiếm khuyết của phiên bản thân tuyệt chưa;

Điểm yếu của người tìm việc có tác động tới địa điểm mà công ty đang tuyển dụng giỏi không;

Ứng viên làm bí quyết nào nhằm khắc phục điểm yếu kém đó;

Ứng viên đã hoàn toàn vứt bỏ được nhược điểm này chưa.

Như vậy, khi trả lời thắc mắc về điểm yếu, bạn cần đưa ra rất nhiều khuyết điểm mà lại không làm ảnh hưởng tới địa điểm ứng tuyển, đôi khi phải trình diễn kèm theo gần như kế hoạch mà các bạn đã triển khai để cải thiện điều đó. đưa sử bạn ứng tuyển chọn vị trí nhân viên cấp dưới bán hàng, các bạn đâu thể vấn đáp “Điểm yếu ớt của em là khả năng giao tiếp rất kém”, buộc phải không nào?

Đôi lúc câu trả lời không khéo léo hoàn toàn có thể giết chết tuyệt vời ban đầu của nhà tuyển dụng về bạn, tuy vậy nó cũng hoàn toàn có thể khiến họ nhìn các bạn với nhỏ mắt thiện cảm hơn.

» rất có thể bạn quan tâm: Kỹ năng đàm phán

*

4. Một vài ví dụ khi nói về điểm mạnh/điểm yếu đuối của bản thân với nhà tuyển dụng

Bạn hoàn toàn có thể tham khảo 3 mẫu mã câu nói tới điểm mạnh/điểm yếu dưới đây để gây tuyệt hảo tốt với đơn vị tuyển dụng vào buổi rộp vấn:

4.1. Mẫu lời nói về ưu điểm của bản thân

Tinh thần trách nhiệm:

“Tôi thấy rằng một trong những ưu thế lớn nhất của bản thân mình là trở thành người dân có trách nhiệm. Tôi luôn luôn sẵn sàng hy sinh thời gian cá thể và thực hiện ngẫu nhiên phương án nào, miễn sao kết thúc nhiệm vụ được giao. Nuốm thể, lúc còn đảm nhận vị trí Graphics kiến thiết tại doanh nghiệp ABC, tôi từng chạm mặt phải ngôi trường hợp quý khách hàng yêu cầu hoàn thành logo cùng poster 3 cách đây không lâu hạn chót do khách đề nghị khai trương cửa hàng sớm hơn dự kiến. Và cầm cố là tôi và một bạn designer khác trong team bắt buộc thức đến 4h sáng để kịp ngừng sản phẩm, vì tôi biết rằng chỉ cần chậm trễ một giây cũng có thể có thể ảnh hưởng lớn tới vận động kinh doanh của khách hàng”.

Kỹ năng phân phối hàng:

“Tôi khá tự tin vào khả năng bán sản phẩm của bạn dạng thân. Vào đầu xuân năm mới 2 đại học, tôi đã bắt đầu bán hàng với vị trí hợp tác viên buôn bán bảo hiểm nhân thọ cho doanh nghiệp Dai-ichi Life. Mới đầu tôi chưa hỗ trợ tư vấn và tiếp cận được cùng với nhiều quý khách lắm, tuy vậy sau 4 tháng thao tác làm việc và học hỏi kinh nghiệm, tôi đã đem về cho công ty trung bình khoảng 60 gói bảo hiểm mỗi tháng và vinh dự trở thành nhân viên cấp dưới best seller vào lễ tổng kết cuối năm 2019. Tôi ước muốn sẽ được thường xuyên phát huy điểm mạnh này tại địa điểm nhân viên marketing của công ty”.

Kỹ năng viết lách:

“Viết lách là sở thích và là nạm mạnh lớn số 1 của tôi. Khi còn học cung cấp 3 thì môn văn là ưa thích của tôi buộc phải tôi có cơ hội được hiệp tác viết bài bác cho báo Hoa học trò từ bỏ hồi còn học lớp 11. Khi còn là sv năm nhất, tôi đảm nhiệm vị trí thực tập sinh content SEO website cho một startup siêng về thuê mướn xe máy. Tôi cùng 2 thành viên khác phụ trách xây dựng và phát triển website của chúng ta từ năm năm nhâm thìn cho mang đến nay. Tôi tin rằng với 5 năm kinh nghiệm làm content, tôi rất có thể trở thành ứng viên sáng giá mang đến vị trí content Manager mà doanh nghiệp đang search kiếm”.

*

4.2. Mẫu lời nói về điểm yếu của bạn dạng thân

Tôi dễ nổi nóng:

“Tôi có một tình trạng kém là dễ dàng nổi nóng. Ví như như ngẫu nhiên ai làm việc không giống như những gì tôi kỳ vọng, tôi hay cảm thấy tức giận trong người và cần thời gian ngồi một mình để bình tĩnh. Sau khi trao đổi về điểm yếu này với cùng 1 người đồng bọn thiết của mình, tôi đã đưa ra quyết định đăng ký kết tham gia một lớp học tập thiền. Trường đoản cú đó tới nay là 4 tháng rồi, tôi cảm xúc mình suy xét tích rất hơn siêu nhiều, tôi không còn dễ bột phát như hồi trước nữa. Mới đây nam nhi 2 tuổi của tôi có tác dụng hỏng thỏi son tôi hết sức thích, dẫu vậy tôi đã kiềm chế được cơn giận của bản thân mình và bình tâm ngồi thủ thỉ với bé về lỗi sai của nó. Tôi nhận biết nhược điểm này của chính mình đã nâng cao được khoảng 80% cùng tôi mong muốn sẽ sớm loại trừ tính xấu này trong tương lai.”

Tôi không khi nào lập planer rõ ràng:

“Trước đây tôi không bao giờ yêu ước mình phải tạo kế hoạch rất nhiều gì đề xuất làm. Và nó đó là nguyên nhân khiến tôi thay đổi một bạn chuyên chấm dứt deadline tiếp giáp giờ và không được sếp giao đến những dự án quan trọng. Để khắc phục điểm yếu kém này, tôi đã có một đồng nghiệp ra mắt tham gia một khóa giảng dạy của thầy ABC vào thời điểm cuối tuần. Sau 2 tháng tập luyện theo phương thức mới này, tôi cảm thấy ngày làm việc của mình tác dụng và có nhiều thời gian rảnh hơn trước đây rất nhiều. Hầu như thứ gần như được lên chiến lược từ trước nên cho dù có gặp một vài ba sự cầm nho nhỏ dại thì tôi vẫn có thể bình tĩnh giải quyết và xử lý được. Lúc này tôi luôn luôn là người chấm dứt nhiệm vụ trước deadline 1-2 ngày, với sự thay đổi này của tôi đã được cấp trên ghi nhận”.

Tôi không đủ can đảm nêu ra chủ kiến trước đám đông:

“Tôi từng là người gặp gỡ vấn đề về tư tưởng khi đứng trước đám đông. Tuy nhiên tôi rất ý muốn giơ tay tuyên bố nhưng chỉ cần nghĩ cho tới chuyện có hàng ngàn con ánh mắt về phía mình, ngay lập tức tôi sẽ bị không thở được và nói ấp úng. Tất cả một lần nhóm của tôi gặp phải sự vắt khá bự về kỹ thuật, tôi đành buộc phải gửi phát minh đề xuất của bản thân mình qua thư điện tử cho tổ trưởng. Và thật may mắn vì phát minh của tôi đã hỗ trợ cả team vượt qua khó khăn trước mắt. Tiếp đến tôi nhận thấy nhược điểm này sẽ ngăn trở những cách tiến vào sự nghiệp của mình. Vì vậy tôi đk ngay vào một câu lạc cỗ MC cho tất cả những người đi làm cho do bao gồm MC Thụy Vân của Đài truyền hình nước ta đứng lớp. Sau 3 tháng tham gia, lúc này tôi đang tự tin chú ý vào mắt kẻ địch và đưa ra chủ ý trong buổi họp nhóm. Những ý kiến của tôi được sếp tổng ghi thừa nhận và giờ đây tôi đang trở thành một tổ trưởng của năm nhân viên cấp dưới cấp dưới mặc dù trước kia 4 mon tôi vẫn tồn tại rất nhút nhát.”

Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa share trong bài viết này để giúp bạn tự tin hơn khi đơn vị tuyển dụng yêu ước bạn trả lời những thắc mắc về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Chúc bạn sớm nhận ra email thông tin trúng tuyển từ bỏ phía bên tuyển dụng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.